Produkter

Mineralet olivin er et jern/magnesium-silikat som finnes i de fleste bergarter i større el. mindre mengder. "Olivinstein" slik den forekommer i Steinsvik og alle andre steder hvor uttak foregår, er derfor pr definisjon en bergart der mineralet olivin utgjør fra 60 vol% (dunitt) til> 90 vol% (forsteritt).

Olivin har en rekke unike egenskaper som gjør mineralet velegnet til ulike industrielle anvendelser, så som høy spes.vekt (3,2 t/m3), høy smeltetemperatur (> 1700 g C) og kjemisk stabilitet.

Volummessig er olivin som fluxmiddel i stålindustrien det viktigste produktet - såkalt "slaggdanner" - der innholdet av magnesium og jern i bergarten er det viktigste fortrinnet. Videre anvendes tørka og sikta sandprodukt til en lang rekke formål i smelte- og støperi-industrien, og der høyt smeltepunkt og termisk stabilitet er de viktigste fortrinn.

Kjemisk stabilitet har også etter hvert fått stor betydning for bruk av olivin som miljøprodukt anvendt bl.a. for tildekking av forurenset sjøbunn, til drikkevann-rensing og kanskje også etter hvert som katalysator og bindemiddel i forbindelse med CO2-fangst.

Steinsvik Olivin har hittil produsert "slaggdanner", for det meste i kvalitet 0 - 4mm sand som er skipet direkte til stålverk i Europa. Det er også levert tilsvarende kvalitet som råstoff til bedrifter som lager ulike typer tørka sandprodukt til smelte- og støperi industrien.