Forekomst

Olivinforekomsten ligger ca 2km syd for Steinsvika på østsida av Vassbakkedalen. Den består av 2 linser adskilt av en gneissone på 5 - 25 m med utgående i dalsida ovenfor Støylen. Den karakteristiske Raudehamaren utgjer tyngdepunktet i linse 1.

Undersøkelser i forkant av anleggsstart og senere analyser i tilknytning til driften viser olivin av god kvalitet i linse 1.

Beregninger tyder på volum av olivin i linse1 i størrelsesorden 10 mill tonn. Av dette er ca 2,0 mill tonn i dagbrudds-posisjon.

Linse 2 er delvis blottet i området syd for Raudehamaren, men overdekke i form av sidemorene og grov steinur gjør nærmere undersøkelser av utstrekning og volumberegning vanskelig. Det er gjennomført kjerneboring i den tilgjengelige delen som tyder på et betydelig volum og kvalitet tilsvarende linse 1. Forsiktige beregninger basert på utførte undersøkelser og div. antakelser om utviklingen under overdekket område, tyder på minst like mye olivin i linse 2 som i linse 1, men mesteparten av olivin i linse 2 vil kun være i posisjon for gruvedrift under jord.

Grovt anslått er det minst 20 mill tonn olivin i forekomsten i Vassbakkedalen. Dersom bare 10 % av dette kan tas i dagbrudd (2 mill tonn), og resten fra gruve u.j., der max utvinning vil være ca 50%, vil utvinnbare reserver totalt være i størrelsesorden 10 mill tonn. Uttak av f. eks. 300.000 t pr. år vil da gi en levetid på ca 30 år.

Det er hittil produsert og skipet ut vel 200.000 tonn totalt.