Miljø

Oppstart og drift av masseuttak medfører alltid inngrep i naturen. For at ulempene skal bli minst mulig, er det lagt opp til en ansvarlig utnyttelse av tilgjengelige mineralressurser og best mulig beskyttelse mot unødige utslipp til luft og vann i forbindelse med virksomheten.

Dette er også en overordnet målsetting nedfelt i bergverksloven og i konsesjonsvilkårene, som er en viktig del av underlaget for driften.

Her er det fortsatt flere uløste oppgaver, men det jobbes hele tiden med en gradvis forbedring til beste for både lokalsamfunn og omkringliggende natur og miljø.